Политика за поверителност

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от най-отдолу на всяка страница на този сайт.
Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

 • помогнем при попълване на поръчка;
 • информираме отностно продукти или услуги;
 • да предоставим услуги и поддръжка;
 • известим за нови услуги или други ползи;
 • предоставим персонализирани промоционални оферти;
 • изберем съдържание което да Ви бъде показано;

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРИРТЕ, ЧЕ:

 1. Предоставям доброволно личните си данни на "РОУКЕЙКС.БГ" ООД с ЕИК 202922235, и Адрес: област София, община Столична, гр. София 1142, район р-н Средец, ул.6-ти септември No 44 /наричано по-долу Дружеството/;
 2. Давам изричното си съгласие си личните ми данни да бъдат обработвани от  Дружеството по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни и чл.6, §1, букви „а” и „б” от Регламент (ЕС) 2016/679, като Дружеството има правото да обработва личните ми данни само или чрез възлагане на обработващ данните.
 3. Съм запознат/а с правата си по чл. 34а от ЗЗЛД и с всички данни по чл.19 от ЗЗЛД и съм съгласен/съгласна личните ми данни да бъдат използвани за финансово счетоводна отчетност, електронно или ръчно.
 4. Посочените по-горе данни, са верни и пълни, а при настъпване на промяна в тях се задължавам незабавно да информирам Дружеството. Съгласен/на съм и декларирам, че при необходимост ще предоставя допълнителни документи, изискани ми от Дружеството във връзка с депозирано от мен уведомление за промяна на личните данни.
 5. Съгласен/на съм и декларирам, че Дружеството няма да носи отговорност за вреди, които биха могли да настъпят вследствие на несвоевременно уведомяване от моя страна за промяна в личните ми данни. Дружеството има право да приеме и ползва като валидни единствено и само оповестените от мен по надлежния ред лични данни.
 6. Запознат/запозната съм с правото си на достъп, корекция или изтриване на личните ми данни, чрез изрично отправено от мен писмено волеизявление до Дружеството по реда на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
 7. Уведомен/а съм, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, като в този случай искането за предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено. Заявявам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося, в случай, че заявените от мен обстоятелства в настоящата декларация са неверни.
 8. Уведомен/а съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани до изтичане на срока на договора, сключен между мен и Дружеството или до изчерпване на правата и задълженията на страните по него.